Wallpaper พื้นโลก เปลี่ยนตามเวลาที่โลกหมุนจริง มี Screen Saver

EarthView Ver. 3.12.6

         โปรแกรมนี้ มีกราฟฟิกที่สวยงามมาก และยังมีลักษณะเป็น Dynamic กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง เช่น กลางวัน กลางคืน เป็นต้น สามารถ zOOm ได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร และรองรับความละเอียดของหน้าจอได้ถึง 1600x1200! เลยทีเดียว